User menu

Saint George’s School

Innovació i excel·lència per al futur

Saint George’s School és un centre educatiu privat que des del 1988 està educant nens i nenes d’1 fins a 18 anys en immersió lingüística en anglès amb professors nadius en les etapes d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat.

El Saint George’s School es caracteritza per ser un centre educatiu innovador que planteja propostes educatives ajustades al moment que vivim. L’escola aplica una àmplia gamma de recursos didàctics que faciliten l’adquisició de competències bàsiques i també competències transversals, emprenedores, tecnològiques i per aprendre a viure. La metodologia del treball per projectes és un complement a la docència de totes les àrees d’aprenentatge i en totes les etapes educatives, aspecte que facilita que els nostres alumnes generalitzin i apliquin els coneixements a diferents entorns i no únicament a l’escola.

Immersió lingüística en anglès dirigida per professors nadius britànics

L’alumne és el centre del procés d’aprenentatge i el nostre objectiu central és potenciar les habilitats i potencialitats de cada un d’ells, coneixent-les i fent propostes educatives ajustades. L’escola evoca esforços i recursos per adaptar la proposta educativa a cada un dels nostres alumnes. Es combina el treball en grups reduïts, aplicant metodologies didàctiques actuals, utilitzant recursos tecnològics i redissenyant el currículum per atendre a tots els nens i a les nenes segons les seves necessitats educatives. S’ofereixen atencions individuals i especialitzades, tant si es tracta de plantejar revisions i reforços com ampliacions adequades a alumnes amb Altes Capacitats.

Entenem l’educació com un recurs per al desenvolupament global que a més de dotar de competències, procediments i coneixements als nens i a les nenes també els educa com a adults del demà. L’educació, doncs, del Saint George’s School engloba molt més que el currículum educatiu del curs i va més enllà educant en valors, intervenint en les habilitats socials dels alumnes, afavorint experiències, treballant per a potenciar un bon clima escolar i un desenvolupament global dels nens i de les nenes (musical, esportiu, creatiu i artístic).

Innovació pedagògica i metodologies actuals

En els darrers anys s’han anat incorporant a totes les etapes projectes STEAM, de robòtica i de pensament computacional que afavoreixen el desenvolupament global, potencien habilitats específiques i suposen una ampliació del bagatge competencial. Els nostres alumnes han adquirit competències tecnològiques i de programació a tots nivells que els han portat a guanyar diverses competicions de robòtica i programació.

Es promou el contacte família-escola com a instrument fonamental en el procés d’aprenentatge i es manté la comunicació periòdicament amb les famílies per a informar-les sobre el desenvolupament dels seus fills i per donar-los la possibilitat d’implicar-se en el seu procés de creixement personal.

Els resultats del centre són excel·lents i posicionen el Saint George’s School entre els millors centres educatius de Catalunya. Aquests es fan evidents en les valoracions externes ja que els resultats obtinguts pels nostres alumnes en la selectivitat (PAU) situen el Saint George’s School en les deu millors posicions de tot Catalunya. Les valoracions de les competències bàsiques de la Generalitat de Catalunya també col·loquen el centre en l’excel·lència. Així com l’alt nivell d’aprovats en les titulacions expedides per Cambridge (en llengua anglesa), DELF (en llengua francesa) i l’Escola Oficial d’Idiomes. Els resultats i l’alt nivell global dels nostres alumnes quan acaben l’escolaritat els dóna l’oportunitat d’accedir als estudis que desitgen i d’optar a estudiar a qualsevol país estranger.

El nen com a centre del procés d’aprenentatge

No només formem alumnes sinó també persones del segle XXI. Persones emprenedores, empoderades i creatives, que volem que aprenguin a prendre decisions personals responsables que contribueixin en el seu propi desenvolupament, que tinguin un pensament crític  i que visquin un estil de vida sa i compromès amb l’entorn natural i la societat. És per això que fomentem els  valors en totes les etapes educatives ja sabem que l’esforç, la responsabilitat, el respecte, la cooperació, el treball en equip i les habilitats comunicatives esdevenen claus per al creixement dels nostres alumnes.

C/ Josep Pla 2-4

Urbanització Fornells Park

17458 Fornells de la Selva (Girona)

Tel. 972 47 60 65 - Fax. 972 47 66 69

www.saintgeorgeschool.es

info@saintgeorgeschool.es