User menu

Escola Joan Pelegrí, més de cent anys educant

L’Escola Joan Pelegrí és un centre concertat que imparteix Educació Infantil i Primària, ESO, Batxillerat i Cicles Formatius. La seva activitat educativa es remunta fins el 1904. En tot aquest temps ha destacat la seva voluntat de donar una formació integral a l’alumnat amb una oferta educativa àmplia i actualitzada. Aquesta es complementa amb una acollida matinal i activitats extraescolars que duen a terme monitors (molts d’ells exalumnes), l’escola de música, la pràctica d’esports com el bàsquet o la natació sincronitzada i un grup de reconstrucció històrica.

La proximitat a les famílies és un dels seus punts forts donat que el màxim desenvolupament de les capacitats de l’alumnat s’aconsegueix amb un treball coordinat entre família i escola. L’acompanyament de l’alumnat comença amb les tutores de P3, que compten amb una persona de suport tot el dia, el contacte diari a l’arribada i recollida dels nens i nenes, tutories de grups reduïts a l’ESO i un acurat seguiment a Batxillerat i Cicles formatius.

Una escola innovadora

L’escola ha estat pionera en la introducció de diverses innovacions educatives, tant pel que fa a la metodologia com a l’ús de tecnologies. El treball de les competències socials i l’educació en valors en són exemples però també la introducció dels entorns virtuals d’aprenentatge, l’aprenentatge a partir de l’experimentació en ciències i tecnologia, la manipulació a les matemàtiques, l’aprenentatge contextual de l’anglès, el desplegament de les habilitats artístiques a través de la música, el teatre o la dansa i el desplegament de diferents metodologies per treballar l’expressió oral i escrita. Actualment participa en diverses xarxes d’innovació educativa.

Les instal·lacions inclouen zones d’esbarjo per al més petits, patis i camps d’esport, menjador amb cuina pròpia, aules específiques (psicomotricitat, dibuix, música, informàtica, laboratoris i tallers), piscina i poliesportiu, biblioteca...

L’organització de l’espai i el temps dins l’escola facilita que l’alumnat dugui a terme l’aprenentatge tant de forma individual com en equip. Es treballa en petits grups i desdoblaments però també amb tot el grup classe. Aquestes alternances permeten un visió de l’alumnat des de totes les seves dimensions (afectiva, cognitiva, relacional, social, física...) i ajuden aquest a tenir uns aprenentatges més profunds i significatius. Els resultats ens avalen: proves d’avaluació externa, PAU o inserció laboral.

L’escola està situada a Hostafrancs, amb molt bona comunicació i propera a la Plaça Espanya i l’Estació de Sants. Per conèixer el seu projecte educatiu podeu assistir a les jornades de portes obertes que duen a terme el 4 de març (Infantil-Primària-ESO) i el 22 d’abril (Batxillerat-Cicles formatius).