User menu

Dr. Pablo Capilla

Durant els quatre cursos de grau, els estudiants treballen cada setmana en grups reduïts de deu/dotze estudiants als seminaris

Els seminaris: quan l’estudiant és el centre de tot

L’estudiant és el centre del model d’ensenyament de Blanquerna-URL. Un estudiant concebut no només com un receptor passiu de coneixements, sinó, sobretot, com un projecte vital, professional i ciutadà que el mateix estudiant ha de protagonitzar des de la responsabilitat en el seu propi procés d’aprenentatge, a partir de les seves actituds, i utilitzant les seves inquietuds i aspiracions com a motor.

A partir d’aquesta idea, la Blanquerna desplega la seva estructura acadèmica, complementada amb accions fora del currículum, amb l’objectiu essencial de desenvolupar tots els aspectes formatius de l’estudiant: per descomptat, els acadèmics i els professionals, però també els aspectes constitutius d’una personalitat reflexiva i analítica, compromesa amb la seva societat i el seu temps, i que té en el diàleg i en l’encontre amb l’altre els seus valors principals.

 

Aquesta és la raó per la qual el model d’ensenyament combina al llarg del pla d’estudis els components purament humanístics, a partir de la tradició de les Humanitats i les Ciències Socials, amb la formació en les habilitats i els coneixements que defineixen una professió. L’objectiu, doncs, és formar professionals que no es limitin només a repetir unes rutines professionals ja establertes, sinó que siguin capaços d’exercir les seves professions des de la responsabilitat, la iniciativa, la reflexió crítica i, finalment, des de l’excel·lència.

La idea de fons de tot el projecte és que formar professionals és formar persones amb un gruix de coneixements, pràctiques i actituds que doni sentit a les seves professions i a la manera d’actuar dins d’aquestes professions. És trencar la falsa dicotomia entre teoria i pràctica, entre intel·lectual i professional: el bon professional ha de ser un intel·lectual, i un intel·lectual, per poder reflexionar sobre els terrenys propis del seu grau, ha de partir d’una experiència professional al darrere.

En definitiva, tot això no és més que l’aplicació d’un estil i d’un mètode propis de Blanquerna, contrastats i acreditats, que cada Facultat aplica a partir de la seva adaptació als àmbits específics dels nostres graus.

L’objectiu és formar professionals que siguin capaços d’exercir les seves professions des de la responsabilitat, la iniciativa, la reflexió crítica i, finalment, des de l’excel·lència

És un “no sé ben bé què” que fa sentir-te, per sempre, un més de la casa. Més val viure-ho i, sobretot, implicar-s’hi

Abans de començar la carrera, a l’estand de Blanquerna del Saló de l’Ensenyament em van definir així els seminaris: “Fem una cosa que ningú més fa”. I avui, ja graduada, puc corroborar aquesta idea. És a través i gràcies a aquests seminaris, que fas un pas de gegant cap al “qui sóc (què faig) i què vull ser (què vull fer)”; és entrar en contacte directe amb un professional del nostre sector que t’ensenya qui és i no només el que fa; és basar l’aprenentatge en la constància, l’anticipació i l’exigència; és la posada en pràctica d’habilitats, eines i valors en contextos del món real i professional; és aprendre a valorar la rellevància del treball en equip, del col·lectiu, en el qual tots resultem ser imprescindibles; és aprofitar l’experiència del professor per generar un referent, un contacte potencial dins de la teva tímida però ambiciosa xarxa de networking i sobretot, és l’espai lliure –però no solitari– on se’t permet explorar i descobrir la teva vocació, creativitat i sensibilitat. En definitiva, és un “no sé ben bé què” que fa sentir-te, per sempre, un més de la casa. Més val viure-ho i, sobretot, implicar-s’hi.

Marta Riera
Alumni de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL

El seminari em permet oferir als estudiants un acompanyament acadèmic i personal difícil de trobar en l’àmbit universitari

Ser tutor de seminari és un autèntic luxe. El reduït nombre d’estudiants que constitueix cada grup, facilita una interacció única i personalitzada, en què cada estudiant esdevé l’autèntic protagonista. L’espai de seminari em permet oferir als estudiants un acompanyament acadèmic i personal difícil de trobar en l’àmbit universitari fora de Blanquerna, però que és tan necessari quan es tracta de formar professionals ben preparats, sense oblidar alhora la seva dimensió humana. El seminari és també un espai de desenvolupament i d’aprenentatge en què estudiants i tutor s’enriqueixen conjuntament a partir de l’anàlisi i del debat sobre els aspectes més punyents de la professió i de l’actualitat. D’aquesta manera, a través de la lectura de diferents textos, del visionat de pel·lícules, de la selecció de notícies i de la reflexió sobre la pròpia experiència personal, en el seminari aprenem a observar la realitat i a intentar comprendre-la des d’una perspectiva més oberta i rica en matisos.

Miquel Àngel Pellicena
Professor de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’esport Blanquerna-URL

Els seminaris són un valor afegit perquè obren una perspectiva innovadora vers la formació universitària tradicional

Un dels motius pels quals és una bona opció triar Blanquerna, és perquè inclou seminaris dins de la seva oferta formativa. S’ofereixen en tots els cursos, juntament amb la resta de crèdits. Són molt enriquidors, perquè es plantegen des d’un punt de vista competencial i multidisciplinari que afavoreix l’aprenentatge col·laboratiu (les activitats proposades sempre es fan en grup), la recerca i l’aplicació dels coneixements des de diferents punts de vista i situacions pràctiques, cosa que facilita la reflexió sobre el què i el com s’aprèn i de quina manera es pot portar a terme aquest coneixement en situacions reals. Els seminaris que he fet a Blanquerna Salut són un valor afegit a la meva formació, perquè obren una perspectiva innovadora vers la formació universitària tradicional, ja que van un pas més enllà del mer estudi de continguts i ens preparen, de manera més efectiva, juntament amb les pràctiques externes, per al món professional atès el seu caràcter més procedimental i aplicatiu.

Martí Marina
Estudiant de 4t de Nutrició Humana i Dietètica de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL